ПДС участва в проект на МОН

Пловдивска духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий" участва в проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

© 2018 seminaria.bg