Правила за действие за работа и учене в условията на COVID – 19 в Пловдивска духовна семинария „ Св.Св. Кирил и Методий“

 

Пропускателен режим:

На входовете на учебната сграда и общежитията са монтирани автоматични дезинфектантни дозатори, които са задължителни за ползване от всички влизащи в сградата на Духовната семинария. Определено е лице, отговорно за организацията и спазване на противоепидемичните мерки.

 

 

Влизането и излизането на учениците в и от сградата на училището става през основния вход, и само с лични предпазни средства / маска или шлем/ и се осъществява при спазване на необходимите отстояния. При влизане в предверието задължително се дезинфекцират ръцете.

Пропускането на учениците се осъществява под надзора на медицинското лице всяка сутрин преди започване на учебните занятия.

При видимо наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.), същият се отстранява от потока и се насочва към Стационара.

Осъществява се връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

Движение в сградата на училището:

 

Движението по коридорите и стълбищата се осъществява при спазване на отстояния не по малко от 1,00- 1,5 метра. При движение и престой в общи части на сградата – стълбища, коридори, санитарни възли, ползването на ЛПС / лични предпазни средства – шлемове и маски / е задължително. Контролът за изпълнение на мярката се осъществява от дежурните възпитатели.

 

Класни стаи и организация на учебния процес:

 

В Духовната семинария всяка паралелка има една класна стая, в която се провежда обучението по всички предмети, като по този начин се ограничава евентуалното разпространение на заразата. Ползването на ЛПС от учениците в класната стая е по желание, а от учителите задължително. Преди влизане в час учениците ползват задължително дезинфектант.

 

Столова:

 

Използването на столовата от учениците става по утвърден от ректора график и при спазване на всички противоепидемични мерки. При влизането на учениците в столовата те задължително използват дезинфектант. Масите са разположени на разстояние 1,5 метра. Контролът се извършва от дежурните възпитатели.

 

Пансион:

 

Влизането в пансиона става след поставянето на предпазна маска или шлем, и задължителна дезинфекция на ръцете.

Ученици с видимо наличие на един или повече симптоми (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.), не се допускат на територията на пансиона. Пребиваващите в пансиона при наличие на горепосочените симптоми се насочват към Стационара, където се изпълняват описаните по-горе процедури.

 

Носенето на ЛПС в общите закрити части на пансиона е задължително. Личните предпазни средства се осигуряват от учениците/ родителите. Контролът на достъп, дезинфекция на ръцете и носенето на ЛПС се осъществява от дежурните възпитатели. Задължителното проветряване на стаите е ангажимент на учениците и се контролира от възпитателите на смяна. Забраняват се посещенията на ученици в чужди стаи.

 

Библиотека:

 

Не се допускат в библиотеката повече от 2-ма ученици при спазване на изискуемото отстояние един от друг.

 

Недопускане на външни лица в сградата:

 

С цел недопускане разпространението на заразата влизането на външни лица в сградата е забранено. При необходимост от осъществяване на контакт, охраната вика съответния служител и контактът се осъществява извън училищната сграда. Не се допускат преминаване и престои на външни лица на територията на училището и двора.  Изпълнението на мярката се осъществява от охраната.

 

Тоалетни:

 

Въвежда се контрол учениците да не се струпват в санитарните помещения. Допустимият брой на ученици в санитарните помещения следва да е равен на броя на санитарните възли. Мивките са с осигурена течаща топла вода. Изчакването на реда за ползване на тоалетна става в коридора при спазване на изискуемите разстояния. Контрол по спазване на изискванията се осъществява от дежурните възпитатели.

 

Дезинфекция:

 

Дезинфекция на класните стаи, коридори и санитарни помещения се извършва както следва:

Минимум 2 пъти на ден дезинфекция с биоцидни дезинфектанти от хигиенистите на плотовете на масите/чиновете, учителските бюра, столове, дръжки на врати, прозорци и др. в класните стаи, подове, парапети, тоалетни чинии, мивки и др. предмети и повърхности, както и редовно проветряване на помещенията.

Два пъти на ден се извършва дезинфекция от чистачките и на етажа на пансиона.

Контролът по стриктното спазване на изискванията за дезинфекция е на дежурните възпитатели и на определеното лице, отговорно  за спазване на противоепидемичните мерки.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:

 

-                     Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.

-                     В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище и преминаване към обучение в електронна среда.

-                     Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.

-                     Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната Регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

А) Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

Б) Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

B) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

- Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

- При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

- След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

 

            При наличие на един или повече симптоми при служител (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

-                     Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

-                     Избягва се физически контакт с други лица.

-                     Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.

-                     Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.

-                     Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.

-                     След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

-                     Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

За запознаване на учениците с настоящите правила да се извърши специален инструктаж в час на класния ръководител.

 

Настоящите Правила са разработени от Комисия на основание Заповед №53/11.09.2020 г. и са приети на заседание от Педагогическия съвет на ДУ с протокол № от 1 от 15.09.2020 г

 

© 2018 seminaria.bg